Que és?

PL/SQL és un llenguatge de programació desenvolupat per Oracle com a extensió de SQL. Tots dos són llenguatges de bases de dades relacionals, però entre ells existeixen diverses diferències.

SQL és un llenguatge de consulta estructurat amb el qual podem manejar la informació d’una base de dades, modificant aquestes dades, afegint o eliminant. És un llenguatge declaratiu.

PL/SQL va més enllà, és un llenguatge de programació per procediments, una ampliació de SQL que conserva les seves sentències en la sintaxi. Si amb SQL solament es realitza una consulta al mateix temps, amb PL/SQL s’executa un bloc de codi complet. És un dels llenguatges que s’estudien en FP.

Característiques de PL/SQL


La principal característica de PL/SQL és la seva capacitat per a integrar construccions de procediments amb SQL. En executar un comando SQL, la base de dades rep informació sobre quina operació ha de realitzar, mentre que amb PL/SQL es pot especificar com dur a terme aquesta operació. Si busquem una definició hem d’atendre les seves particularitats.

Es tracta d’un llenguatge de bases de dades senzill i fàcil d’escriure i llegir.
És un llenguatge de procediment, estructurat en blocs en el qual són elements fonamentals les variables, les constants, l’estructura de bucle i el cursor.
Les estructures de control són molt similars a la d’altres llenguatges de programació.
Permet convertir problemes complexos en codis de procediment que poden utilitzar-se en diferents aplicacions.
A diferència d’altres llenguatges de bases de dades, PL/SQL no distingeix entre lletres majúscules o minúscules.
Pot guardar el contingut d’una fila completa d’una taula en una única variable. Permet programar funcions, triggers, procediments emmagatzemats i scripts.
L’usuari pot utilitzar les eines de Oracle: Graphics, Reports, Application Server i Forms.

 • Es tracta d’un llenguatge de bases de dades senzill i fàcil d’escriure i llegir
 • És un llenguatge de procediment, estructurat en blocs en el qual són elements fonamentals les variables, les constants, l’estructura de bucle i el cursor.
 • Les estructures de control són molt similars a la d’altres llenguatges de programació.
 • Permet convertir problemes complexos en codis de procediment que poden utilitzar-se en diferents aplicacions.
 • A diferència d’altres llenguatges de bases de dades, PL/SQL no distingeix entre lletres majúscules o minúscules.
 • Pot guardar el contingut d’una fila completa d’una taula en una única variable. Permet programar funcions, triggers, procediments emmagatzemats i scripts.
 • L’usuari pot utilitzar les eines de Oracle: Graphics, Reports, Application Server i Forms.

Context d’ús

Com qualsevol llenguatge de programació, PL/SQL compta amb les seves pròpies unitats lèxiques. Són les que estableixen els elements més petits amb significat, elements que, en combinar-los, ateses les regles de sintaxis, es converteixen en sentències. En PL/SQL es classifiquen en:

 • Delimitadors. Representen operacions entre diferents classes de dades. Poden ser operadors aritmètics, lògics o relacionals.
 • Literals. S’empren en les comparacions de valors o per a assignar valors concrets als identificadors que actuen com a variables o constants.
 • Comentaris. No influeixen en l’estructura bàsica però serveixen de suport per a saber què s’està fent.
 • Identificadors. S’utilitzen per a nomenar elements del programa (variables, constants, excepcions, cursors, subprogrames, paquets).

L’estructura de bloc és una de les bases de PL/SQL, que s’executa a través d’estructura en la qual poden distingir-se tres parts diferents, que inclouen una paraula clau:

 • La part declarativa en la qual es declaren totes les constants i variables que s’usaran durant l’execució del procés.

Comença amb la paraula DECLARI.

 • La part d’execució que inclou les instruccions a portar executar en el bloc PL/SQL. És l’única obligatòria.

Comença amb BEGIN i finalitza amb END.

 • La part d’excepcions. Les excepcions permeten detectar i gestionar errors durant l’execució del procés.

Comença amb la paraula EXCEPTION.

PS/SQL permet manejar diferents tipus de dades, la majoria són els mateixos que SQL. Els més utilitzats són:

 • CHAR (caràcter): dades de tipus caràcter que tinguin una grandària màxima de 32.767 bytes. Si no s’especifica el seu valor de longitud, per defecte és 1.
 • VARCHAR2 (caràcter de longitud variable): emmagatzema dades de longitud variable.
 • NUMBER (numèric): guarda nombres enters o de punt flotant, especificant la precisió (nombre de dígits) i l’escala (nombre de decimals).
 • BOOLEAN (lògic): emmagatzema valors TRUE o FALSE.
 • DONA’T (data): dades sobre dates que es guarden com a dades numèriques i, per tant, poden fer-se operacions aritmètiques amb elles.

Quant als procediments i funcions, s’empren per a executar tasques concretes, la diferència està en el fet que les funcions sempre retornen un valor, per la qual cosa s’empren per a realitzar càlculs.

Com a llenguatge de programació procedimental, PL/SQL permet executar procediments i funcions, declarar constants i variables o emprar taules en les quals emmagatzemar diversos valors del mateix tipus de dada.

2 comentarios en «Que és PLSQL?»

Deja una respuesta

Follow by Email