¿Què és MySQL?

blank

Quant a la definició general, MySQL és un sistema de gestió de bases de dades relacionals de codi obert (RDBMS, per les seves sigles en anglès) amb un model client-servidor. RDBMS és un programari o servei utilitzat per a crear i administrar bases de dades basades en un model relacional. Ara, donem un cop d’ull més de prop a cada terme:

Característiques de MySQL

MySQL presenta alguns avantatges que ho fan molt interessant per als desenvolupadors. La més evident és que treballa amb bases de dades relacionals, és a dir, utilitza taules múltiples que s’interconnecten entre si per a emmagatzemar la informació i organitzar-la correctament.

En ser basada en codi obert és fàcilment accessible i la immensa majoria de programadors que treballen en desenvolupament web han passat usar MySQL en algun dels seus projectes perquè en estar àmpliament estès compta a més amb una ingent comunitat que ofereix suport a altres usuaris. Però aquestes no són les úniques característiques com veurem a continuació:


Arquitectura Client i Servidor: MySQL basa el seu funcionament en un model client i servidor. És a dir, clients i servidors es comuniquen entre si de manera diferenciada per a un millor rendiment. Cada client pot fer consultes a través del sistema de registre per a obtenir dades, modificar-los, guardar aquests canvis o establir noves taules de registres, per exemple.


Compatibilitat amb SQL: SQL és un llenguatge generalitzat dins de la indústria. A l’ésser un estàndard MySQL ofereix plena compatibilitat pel que si has treballat en un altre motor de bases de dades no tindràs problemes a migrar a MySQL.


Vistes: Des de la versió 5.0 de MySQL s’ofereix compatibilitat per a poder configurar vistes personalitzades de la mateixa manera que podem fer-ho en altres bases de dades SQL. En bases de dades de gran grandària les vistes es fan un recurs imprescindible.
Procediments emmagatzemats. MySQL posseeix la característica de no processar les taules directament sinó que a través de procediments emmagatzemats és possible incrementar l’eficàcia de la nostra implementació.


Desencadenants. MySQL permet a més poder automatitzar unes certes tasques dins de la nostra base de dades. En el moment que es produeix un esdeveniment un altre és llançat per a actualitzar registres o optimitzar la seva funcionalitat.


Transaccions. Una transacció representa l’actuació de diverses operacions en la base de dades com un dispositiu. El sistema de base de registres avala que tots els procediments s’estableixin correctament o cap d’elles. En cas per exemple d’una falla d’energia, quan el monitor falla o ocorre algun altre inconvenient, el sistema opta per preservar la integritat de la base de dades resguardant la informació.

Historia de MySQL

MySQL va ser inicialment desenvolupat per MySQL AB (empresa fundada per David Axmark, Allan Larsson i Michael Widenius). MySQL AB va ser adquirida per Sun Microsystems en 2008, i aquesta al seu torn va ser comprada per Oracle Corporation en 2010, la qual ja era propietària des de 2005 de Innobase Oy, empresa finlandesa desenvolupadora del motor InnoDB per a MySQL.

blank

Aplicacions

MySQL és molt utilitzat en aplicacions web, com Joomla, Wordpress, Drupal o phpBB, en plataformes (Linux/Windows-Apatxe-MySQL-*PHP/*Perl/*Python), i per eines de seguiment d’errors com Bugzilla. La seva popularitat com a aplicació web està molt lligada a PHP, que sovint apareix en combinació amb MySQL.

MySQL és una base de dades molt ràpida en la lectura quan utilitza el motor no transaccional MyISAM, però pot provocar problemes d’integritat en entorns d’alta concurrència en la modificació. En aplicacions web hi ha baixa concurrència en la modificació de dades i en canvi l’entorn és intensiu en lectura de dades, la qual cosa fa a MySQL ideal per a aquesta mena d’aplicacions. Sigui com sigui l’entorn en el qual utilitzarà MySQL, és important monitorar per endavant el rendiment per a detectar i corregir errors tant de SQL com de programació.

Principals sentències de MySQL

MySQL comparteix les sentències del llenguatge SQL. El que en la pràctica es tradueix en una plena compatibilitat. A l’ésser un element molt lligat al backend de qualsevol aplicació web, normalment desenvolupada sobre algun llenguatge com PHP, pot ser una mica difícil d’exemplificar perquè seria necessari abastar tot un article però es pot realitzar la següent relació de sentències bàsiques:

SELECT és usada per a consultar dades.
DISTINCT Serveix per a eliminar els duplicats de les consultes de dades.
WHERE És usada incloure les condicions de les dades que volem consultar.
AND i OR és usada per a incloure 2 o més condicions a una consulta.
ORDER BY És usada per a ordenar els resultats d’una consulta.
INSERT És usada per a inserir dades.
UPDATE És usada actualitzar o modificar dades ja existents.
DELETE És usada esborrar dades.

Per exemple i per a mostrar com funciona la seva sintaxi el millor és veure un exemple amb SELECT. És sens dubte el comando més versàtil del llenguatge SQL.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Follow by Email
blank
blank
blank